อ ย่ าเขียนใบลาออก เ ด็ ด ขาด ไม่เช่นนั้นจะเสียสิทธิ์ 3 อย่าง

ช่วงนี้อยู่ในสภาวะเศรษฐกิจกำลังตกต่ำ หลายบริษัทจึงต้องจ้างพนักงานออก เพื่อความอยู่รอดของบริษัทนั่นเอง ตรงจุดนี้ ถึงเป็นเรา เราก็ต้องทำ ถ้าเราเป็นเจ้าของบริษัท แต่ในขณะเดียวกันก็มีสิ่งที่ แ ย่ ยิ่งกว่านั้นคือ การห ลอก ล่อให้ออก ด้วยการเล่นแร่ แปรธาติต่างๆ

Loading...

เช่น บังคับให้ย้ายไปประจำศูนย์ไกลๆ ถ้าไม่ไปก็ให้ลาออก ซึ่งคนส่วนใหญ่ลำบากใจ เพราะตั้งหลักปักฐานที่นี่แล้ว จะไปให้ได้ยังไง ถ้าลาออกก็ไม่ได้เงินสักบาท นั่นคือ เล่ห์กลที่ต้องระวังให้ดีในช่วงสภาวะแบบี้

อย่าเขียนใบลาออก เด็ดขาด

บริษัท (นายจ้าง) บอกเลิกจ้าง แต่กับให้ พนักงาน (ลูกจ้าง) เขียนใบลาออก โดยมักจะห ลอ กบอก ลูกจ้าง ว่า จะไม่ได้เงินอะไร ถ้าไม่เขียนใบ ลาออก

เป็นการ โก ห กคำโต ของบริษัทซับคอนแทรค เพื่อ ห ล อกล่อให้ ลูกจ้าง เขียนใบ ลาออก หาก ลูกจ้างหลงกล เผลอไปเขียนใบ ลาออก จะเสียสิทธิทันที ๓ สิทธิ์ประโยชน์

สิทธิที่เสียไปคือ

รับเงินค่าบอกกล่าวล่วงหน้า จำนวน ๑ รอบการจ่ายเงินเดือน หากเงินเดือนออกเป็นราย ๑๕ วันก็จะได้ เงินค่าจ้าง ๑๕ วัน หากเงินเดือนออกเป็นรายเดือน ๓๐ วัน ก็จะได้เงินค่าบอกกล่าวล่วงหน้า ๓๐ วัน

เงินค่าชดเชยตาม มาตรา ๑๑๘ ได้ตามอายุงาน จาก ๓๐ วัน จนถึง ๔๐๐ วัน แล้วแต่ใครจะมีอายุงานมากน้อย

เงินทดแทนการว่างงานหากถูกเลิกจ้าง ได้ ๕๐% ของ ๑๘๐ วัน หากเขียนใบลาออกจะได้เพียง ๓๐% ของ ๙๐ วัน

ก่อนจะเขียนใบลาออกให้คิดกันดีๆ นะครับ เพราะนายจ้าง ไม่อยากจ่ายเงิน ค่าชดเชย ให้ ลูกจ้าง จึงต้องบังคับให้ลูกจ้างเขียนใบลาออก

Credit : ทนายอาสา

Loading...