บางคนเข้าใจผิด… คิดว่าคนใกล้ตัว ไม่ต้องเกรงใจกันก็ได้

ทำดีกับคนไกลตัว ทำชั่ วกับคนใกล้ชิด บางคนเข้าใจผิ ด คิดว่าสนิทแล้ว ไม่ต้องเกรงใจกันก็ได้

บางคนเข้าใจผิด คิดว่าคนใกล้ตัว ไม่ต้องเกรงใจกันก็ได้

[the_ad id=”4150″]
บางคนเข้าใจผิด คิดว่าคนใกล้ตัว มีหน้าที่ต้องช่วยเหลือ กัน จึงมัก ไม่ขอบคุณ

ไม่ยินดีเวลาที่เขาทำอะไรดีๆให้

แต่ที่จริงแล้ว

ความช่วยเหลือเกื้อ กูลกันนั้นถือเป็นน้ำใจ

เพราะไม่มีกฎกติก าใด ระบุไว้ว่าเป็นหน้าที่

ไม่มีใครบังคับให้ทำได้

ดังนั้น เราจึงควรแสดงความขอบคุณและชื่นชม

ด้วยความซาบซึ้งในน้ำใจที่มีให้กัน

เพื่อให้อีกฝ่ายมีกำลังใจ

ซึ่งเป็นก ารยึดเหนี่ยวใจกัน

ให้สามารถประคองความรักความใกล้ชิดไปได้นานๆ

นำเสนอสิ่งใด ได้รับการตอบกลับสิ่งนั้น

หากผู้หญิงนำเสนอภาพลักษณ์ว่าคุณ เช กซี่

คนที่เข้ามาหา ก็จะอย ากจะชื่นชมความเช ก ซี่

หากผู้หญิงเสนอภาพลักษณ์ว่าเป็นผู้หญิงที่ดี

[the_ad id=”3882″]

คนที่เข้ามาหา ก็อย ากจะหาคนดีๆ มาเป็นแม่ของลูก

นี่เธอฟังอีชั้นนะจ๊ะ

อย่าเอาความคิดที่ เ ข้ า ข้ า ง ตั ว เ อ ง เป็นที่ตั้ง

อย่าเอา อ า ร ม ณ์ ตั ว เ อ ง มาเป็นใหญ่

อย่าเอาความ ส ะ ใ จ ในการตัดสินใจ

อย่า ตั ด สิ น ใ จ ต าม บ่ า ง ช่ า ง ยุ

เพราะมันจะทำให้เราเป็นคนต ามืดต าบอ ด

จน มองไม่เห็น ค ว า ม ดี ของใคร

เพราะมันจะทำให้เราลืม ความถูก และ ความผิด

เพราะมันจะทำให้เราคิดแต่ เ อ า ช น ะ

จนลืมใช้เหตุและผล

เพราะมันจะทำให้เราเป็น ค น โ ง่ ที่ถูกยืมมือไปใช้

และสุดท้าย

เมื่อ กาลเวลาผ่านไปเรานั่นแหละจะเสียใจ

การเตือนผู้อื่น มิให้หลงผิดนั้นเป็นสิ่งที่ดี

แต่การเตือนตนเองให้ได้นั้นเป็นสิ่งที่ดีกว่า

อีชั้นก็เตือนใจตนเองเช่นนี้เหมือนกัน

ก่อนที่จะเตือนใจเธอบอ กไว้

ฉันเตือนเธอแล้วนะจ๊ะ