ไม่ค วร ระบายทุกเรื่ องของตั วเอง ลงในเฟ ส ทำแ บบนี้ดีก ว่ า

ในยุ คที่เราใช้เวลากับมื อถือและโ ซเชี่ ยลต่างๆ

มากกว่าการได้พูดคุยพ บปะกับเพื่อนๆ ตั วเป็นๆ

Advertisements

แต่ก็ยังมีหลายคนที่ใช้พื้นที่ตรงนี้ทำร้ า ยตั วเอ

งอย่ า ตั้งใจ เพราะคิดว่าเป็นพื้นที่ส่วนตั ว เราจะ

ทำอะไรก็ได้ แต่อ ย่ าลืมสิคะว่าพื้นที่ส่วนตั วกัน

คนเห็ นกันทั้งโ ซ เชี ยลเลย วันนี้เรามีข้อคิดใน

การระบ ายทุกอ ย่ าง ลงบนเฟ สบุ ค

ในเฟ สบุ คไม่ได้มีเฉพาะเพื่อนแ ท้

เวลาคุณระบายปั ญห าลงบนเฟ สบุ ค และคนที่

อ่ านผ่านมาเห็ นส่ว นให ญ่มักจะมีอยู่ 2

ประเภท คือ

คนที่ส ะใจที่เห็นว่าคุณแ ย่ กับคนที่ไม่แ คร์

ไม่เห็ นคุณอยู่ในสายตา ถ้าหากคุณมีเพื่อนแ ท้

คุณควรโ ท ร ห า หรือนัดเจอเพื่อปรับทุ ก ข์ จะ

ดีกว่า คนอื่นไ ม่จ ำเป็นต้องรู้เ รื่ องแ ย่ ๆของคุณ

Advertisements
Loading...

เรื่องแ ย่ๆของคุณที่โ พสต์ไปในเฟ สบุ ค มั นไม่

ได้ช่วยทำให้คุณดู ดี หรือมีคนส นใ จ หรือเท่ห์

ขึ้นมากนักหรอก และในทางกลับกัน คนที่ไม่

ชอ บคุณก็อ าจจะรอจังหวะนี้ ซ้ ำเติ มคุณอยู่

ก็ได้ จำให้ขึ้นใจนะ นั ก แ ค ป ในตำนานมีอยู่ทุก

ที่

การเขี ยนโ พสต์บ่งบอกว่า คุณเป็นคนอ ย่ า ง

ไร

ถ้าคุณเขี ยนแต่เรื่องแ ย่ๆ คิดล บบ่ นม ากๆ

ใช้ภ าษา ที่ แ ย่ๆ คนที่สร้างสรรค์ เข้าจะม องว่า

คุณไม่สร้างสรรค์ บางคนเห็ นความแ ย่ๆ

เหล่านี้ก็จะเริ่ มตีตัวออกห่าง หา ยไปจากชีวิต

คุณแบบที่คุณไม่รู้ตั วเลยล่ะ เพราะการอยู่ใกล้

คนคิดล บคิดแ ย่ ก็ทำให้เขารู้สึกแ ย่ไปได้เช่น

กัน และทำไมเขาต้องท นอยู่กับความแ ย่ๆนี้จริ

งไหม

ที่ชีวิตแ ย่ก็เพราะคุณเป็นคนแ ย่

คนที่เป็นผู้ใหญ่พอ เขาจะมองออก ว่าชีวิตคุณ

แ ย่ ก็เพราะว่าคุณเป็นคนแ ย่ ถ้าคุณคิดเป็น

บริหารชีวิตคุณจะดีขึ้น

แต่การเอาแต่นั่งพิ มพ์ลงบนโ ลกโ ซ เชี ยลมั น

ไม่ได้แ ก้ปั ญห าชีวืตคุณได้เลย ดั งนั้นทุก

ปั ญห าที่คุณโ พสต์บอ กคนอื่น มันบ่งบอกให้

เห็ นถึงความไม่ได้เรื่ องของตั วคุณเอง

เอาเวลาไปทำอ ย่ า งอื่นที่สร้างสรรค์

มั วแต่นั่งพิ มพ์เขี ยนโ พสต์เฟ สบุ คไปวันๆ จะ

ไม่ได้ คิดและทำอะไรให้ชีวิตตั วเองดีขึ้น เอ า

เวลาไปคิด และทำอะไรที่สร้างสรรค์

และแ ก้ปั ญห าของคุณดีกว่า เพราะการพิ มพ์

บ่ นในเฟ สบุ คไม่ได้เปลี่ ยนแป ลง อะไรในชีวิต

จริ งๆของคุณเลย

หากยังอย ากระบายในโ ซเชี ยล เลือ กเพื่ อน

เลือ ก ก ลุ่ม จำกั ดคนที่เห็ นโ พสต์แ ย่ๆนั้นของ

เรา ก็น่าจะเป็นอีกห นทางที่น่าส นใจไม่น้อยเช่น

กันค่ะ

Loading...