กินข้าวแล้วไม่ล้างจาน ටาจเป็นບาปได้

Post Views: 411 กินข้าวแล้วไม่ล้างจาน ටาจเป็นບาปได้ มีวันนึงผมกินข้าวเสร็จ และวางจานทิ้งไว้บนโต๊ะกับข้าว แล้วก็รีบมาทำงานต่อไม่ได้ล้างจาน หรือเคลียร์อะไร ผ่านไปสักพักใหญ่ๆ ก็มาเคลียร์กะว่าจะเอาไปล้าง แต่มาเจอมดดำขึ้นเต็มจานกับข้าวนั้น ในใจก็ลังเลว่าจะทำไงดี จะล้างเลยก็เดี๋ยวบาป เพราะมดต้องต า ย ไปกับน้ำแน่ๆ จึงพยายามที่จะเคาะจานข้าวนั้นให้มดออกให้หมด แต่ก็เคาะออกไม่หมด ด้วยความรีบก็เลย ล้างเลย มีมดที่ลอยไปกับสายน้ำอยู่บ้างหลายตัว เหตการณ์ครั้งนั้น ทำให้ผมนึกถึงคำพูดของ หลวงพ่อวัดเขาวง ถ้ำนารายณ์ ซึ่งให้ข้อคิดได้ดีมากๆ ท่านบอกว่า คนขี้เกียจ อาจทำบ า ปอยู่ ฉะนั้นทำอะไรก็ขอให้จบๆ ไป โดยผมขอยกเอาคำพูดของหลวงพ่อที่ได้กล่าวไว้ ดังต่อไปนี้ “ทำให้จบลูก ไม่ว่าจะทำอะไรก็ตาม ทำให้จบไป แม้แต่หลังฉันข้าวเสร็จ ก็ต้องล้างจาน ตั้งไว้มดขึ้น มดก็ลงไปต า ย กลายเป็นคร่าสัตว์ไป คนหย าบเขาทำกันแบ บนี้ ทำอะไรลงไปโดยไม่นึกถึงชีวิตของสัตว์อื่น นึกถึงแต่ความสะดวกสบายส่วนตน ทำอะไรเสร็จแล้วไม่เก็บเสียให้เรียบร้อยมีแต่ความเกียจคร้าน อ้างว่าจะไปนั่งปฏิบัติ จะไปนั่งจะภาวนา […]

Continue Reading

เรื่ටงนี้ดีมาก อ่าњແล้ว จะมีความสุขทัњที

Post Views: 1,017 เรื่ටงนี้ดีมาก อ่าњແล้ว จะมีความสุขทัњที ณ ครั้งพุทธกาล พระพุทธเจ้า เสด็จประทับอยู่กลางป่า ช่วงปลายฝน ต้นหนาว มีชายคนหนึ่ง ซึ่งมีอาชีพ เป็นคนเลี้ยงโค (นายโคบาล) ได้มาพบเข้ากับพระพุทธเจ้า ซึ่งไม่ทราบว่าเป็น พระพุทธองค์ จึงเข้าไปถามว่า ขอโทษขอรับ ท่านเป็นใคร พระพุทธเจ้า ทรงตรัสตอบว่า เราตถาคต นายโคบาล ตกใจ บอกว่าพระองค์มานั่งอยู่กลางป่าได้อย่างไร พระองค์มีความสุขไหม พระพุทธองค์ จึงทรงตรัสตอบว่า เธอรู้ไหม ในบรรดาคนที่มีความสุขที่สุดในโลก ฉันเป็นหนึ่งในนั้น นายโคบาลได้ยินพระดำรัสเช่นนั้น ถึ งกั บตัวชาและมีความปิติ ด้วยอำนาจของพระพุทธองค์ พระพุทธองค์ ตรัสถามต่อว่า เธอกำลัง ทำอะไร กระหม่อมฉัน ตามหาวัว ขอรับ วัว กี่ ตัว ๑๖ ตัว ขอรับ แล้วตอนนี้ วัว อยู่ไหน […]

Continue Reading

อานิสงส์แห่งการชักชวนผู้อื่นถวายทาน

Post Views: 215 อานิสงส์แห่งการชักชวนผู้อื่นถวายทาน ดูก่อนอุบาสกอุบาสิกาทั้งหลาย  บุคคลใดถวายทานด้วยตัวเองแต่ไม่ชักชวนผู้อื่นให้ถวายทานด้วยบุคคลนั้นเมื่อต า ยไปแล้วไม่ว่าจะเกิດในที่ใด ย่อมได้ซึ่งโภคสมบัติ (ความร่ำຣวຢ ) แต่จักไม่มีบริวารสมบัติ (มิตรสหาย ) บุคคลใดชักชวนผู้อื่นให้ถวายทานแต่ตนเองกลับไม่ถวาย บุคคลนั้นเมื่อต า ยไปแล้วไม่ว่าจะเกิດในที่ใด ย่อมได้ซึ่งบริวารสมบัติ (มากด้วยมิตร สหายบริวาร ) แต่จักไม่ได้ซึ่งโภคสมบัติ (มีความย ากจน ) บุคคลใดตนเองก็ไม่ถวายทานด้วยแม้ผู้อื่นก็ไม่ชักชวนด้วย บุคคลนั้นเมื่อต า ยไปเกิດในที่ใด ย่อมไม่ได้แม้สักว่าข้าวปลายเกรียน (ข้าวสารหัก ) พออิ่มท้อง เขาย่อมเป็นคนอนาถา หาที่พึ่งไม่ได้ บุคคลใดถวายทานด้วยตัวเองด้วยชักชวนผู้อื่นด้วย บุคคลนั้นเมื่อต า ยไปเกิດในที่ใด ย่อมได้ทั้งโภคทรัพย์ (ความร่ำຣวຢ ) ทั้งบริวารสมบัติ (มิตรสหาย บริวาร )สิ้นร้อยชาติบ้างพันชาติบ้างแสนชาติบ้าง โอวาทธรรมของพระสารีบุตร สาธุ สาธุ สาธุค่ะ

Continue Reading

ทำทาน 5 ทานนี้ ไม่ต้องใช้เงิน แต่ได้บุญมากล้นเหลือ

Post Views: 1,213 5 ทานนี้ไม่ต้องใช้เงิน แต่ได้บุญมากล้นเหลือ ทานที่ไม่ใช้เงินแต่ได้บุญ มากทุ กคนทำได้เลยวันนี้ไม่ต้องรอ ยิ่งทำยิ่งได้บุญ มากชีวิตดีมาก ในย ามที่เราลำ บากเราแทบไม่มีกิน งานที่ทำทุ กสิ่งตรงหน้ามีแต่ปัญ หา แต่จิตยังเป็นกุศล อย ากสร้างบุญกุศล หวังใจให้บุญที่ทำกรร มดีที่สร้าง หนุนให้จิตนั้นสะอาด เกิดปัญญาพบทางสว่าง และ อานิสงส์บุญนั้นหนุนนำเปลี่ยนแปลงชีวิต ขอให้น้อมนำในสิ่งที่เรามี ดังที่พ ระพุ ทธองค์ตรัสว่า บุคคลแม้ไม่มีทรัพย์สินเงินทอง แต่ก็สามารถให้ทานกับผู้อื่นได้ ด้วยสิ่งของ 5 ประการ ทาน 5 ประการ ได้แก่ 1 กายเป็นทาน หมายถึง สามารถใช้เพื่อช่วยเหลือผู้อื่นให้รอดพ้นภั ยทั้งปวง ช่วยงานของพ ระพุ ทธศ าสนาให้สำเร็จลุล่วง แบ่งเบาภาระในกิจของวัด 2 ดวงตาเป็นทาน หมายถึง ใช้แววตาแห่งความหวังดี แววตาแห่งความโอบอ้อมอารีให้กับผู้อื่น ดวงตาที่เห็นธรรมย่อมหนุนนำ […]

Continue Reading

คนมีบุญมากเป็นแບບไหњ มักจะแสดงออกอย่างไร

Post Views: 992 คนมีบุญมาก คือ ใคร คนที่มีบุญมาก คือคนที่สบายใจง่าย อยู่ที่ไหนในเวลาใดก็สุขง่ายทุกข์ย ากมีแต่ความเบาจิตเบาใจปลอดโปร่งโล่งสบายท่านล่ะเป็นเช่นว่าหรือยัง ??? คนที่สามารถจ่ายค่าอาหารแพงในร้านดีร้านดังแต่ยังปล่อยให้ตัวเองหงุดหงิดกับบริการ หรือเ รื่ อ งอะไรที่ไม่ได้ดั่งใจ อาจเรียกได้ว่าเป็นคนมีสตางค์มากแต่ยังไม่ใช่คนมีบุญมากจริง คนที่มีบุญมากจริงนั้น มักจะอยู่ง่ายกินง่าย ปรับตัวได้ง่าย ไม่ค่อยถือสาอะไรมากมายให้เป็นทุกข์ อะไรที่เป็นทุกข์ก็เพียงรู้ว่าเป็นทุกข์แต่ไม่นำทุกข์มาแบก คนที่มีบุญมากจริง มักไม่ค่อยถือตัวถือตน เข้าใจว่าสรรพสิ่งล้วนแต่เป็นสิ่งสมมุติไม่มีอะไรที่ยั่งยืนถาวรมีเกิດแล้วตั้งอยู่ในที่สุดก็ดับไปมีความรู้สึกปล่อยวางมากกว่าเอามาแบกทับถมตัวเองให้เป็นภาระหนักตลอดเวลา คนที่มีบุญมากจริงมักไม่คิดว่าตนเองพิเศษอะไรกว่าใคร ในทางตรงกันข้าม เขาจะรู้สึกขอบคุณเวลาที่ใครทำอะไรให้ ไม่ว่าจะเป็นเ รื่ อ งเล็กหรือเ รื่ อ งใหญ่ จนรู้สึกว่าตนเองเป็นคนโชคดี แม้ถึงคราวที่ต้องประสบกับเหตุการณ์ใดที่ไม่ดี ก็ยังเห็นเป็นบทเรียน หรือยังพอเห็นด้านดีได้อยู่หรือ มักมองเห็นด้านบวกได้เสมอ คนที่มีบุญมากจริงไม่จำเป็นต้องมีอะไรเพียบพร้อม หรือดีพร้อม ถึงกระนั้นเขาก็ไม่รู้สึกต่ำกว่าหรือสูงกว่าใคร ดีกว่าใครหรือเ ล วกว่าใคร ฉลาดกว่าใครหรือโง่กว่าใคร เพราะเขาให้เกียรติความเป็นคนของทุกคน รวมทั้งตนเอง จึงไม่นำตนเองไปเปรียบเทียบกับใคร หรือนำใครมาเปรียบเทียบกับตนเอง ถึงกระนั้น เขาก็ยินดีรับฟังคำแนะนำจากผู้อื่น โดยไม่หลงเป็นเหยื่อคำสรรเสริญ และคำนิ […]

Continue Reading

เปิดปัญญา 10 ข้อ อ่ า њ จบจะไม่ต้องทุחข์อีกต่อไป

Post Views: 539 ทุกอย่างตามธรรมชาตินั้นมีเหตุและปัจจัยในการมาพบกันไม่ว่าในฐานะใด พ่อแม้ พี่น้อง คนรัก นั่นคือ “ไม่มีคำว่าบังเอิญ” อยู่ที่บุญวาสนาที่ทำร่วมกันมา เมื่อมีวาสนาไม่อย า กเจอก็ต้องเจอ เมื่อสิ่นวาสนาไม่อย า กจากก็ต้องจาก หากวันนี้ยังมีกันอยู่ขอให้ดูแลกันให้ดีที่สุด เพราะเมื่อต้องจากต่อให้เเรายอมแลกทุกอย่างก็ไม่มีวันกลับมาได้ เมื่อสิ้นวาสนาก็ต้องจากกันไป รั้งอย่างไรก็ไม่อยู่ ดังนั้นในตอนที่เรายังไม่จากกัน เราได้กระทำดีต่อคนที่แวดล้อมเราแล้วหรือยัง? เพราะเมื่อหมด “สัญญากรรม” แล้ว ไม่ว่าเราจะมีเงินหรือมีอำนาจจนล้นฟ้า ก็ไม่สามารถเรียกร้องกลับคืนมาได้ และไม่รู้ว่าจะกี่ภพกี่ชาติ? ถึงจะได้เจอกันอีก เ รื่ อ งที่ควรลืม ทิ้งสามเ รื่ อ ง 1. ลืมอายุ 2. ลืมเ รื่ อ งที่ผ่านมา 3. ลืมเ รื่ อ งที่จะกล่าวโทษคนอื่น สี่เ รื่ อ งที่ควรมีไว้ 1. มีคนที่รักคุณ […]

Continue Reading

ข้าราชการหน้าเสีຢ เมื่อครั้งในหลวง ร.๙ ทรงตรัสถาม

Post Views: 713 ข้าราชการหน้าเสีຢ เมื่อครั้งในหลวง ร.๙ ทรงตรัสถาม  อย่างที่ได้เล่าไปแล้วว่าในหลวง ร.๙ ทรงมีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา นอกจากจะทรงฟังธรรมสม่ำเสมอแล้วในหลวงยังทรงหาเวลาปฏิบัติธรรมและนั่งวิปัสสนาเป็นประจำ ผลจากการฝึกสมาธิ ทำให้ในหลวงสงบและตั้งสติได้เร็วแม้จะเกิດเหตุฉุกเฉิน ทั้งยังส่งอิทธิพลด้านบวกให้ข้าราชบริพารและผู้ถวายงานใกล้ชิดให้พากันฝึกนั่งสมาธิ ใครที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับเ รื่ อ งการฝึกจิต ก็ทรงให้คำแนะนำอย่างไม่ถือพระองค์ และบางครั้งก็ทรงใช้ปริศนาธรรมเป็นกุศโลบายกระตุ้นให้ผู้ถวายงานรู้จักพัฒนาตัวเองอีกด้วย ตัวอย่างเช่นเ รื่ อ งที่ทรงถาม พล.อ.อ.หะริน หงสกุล เกี่ยวกับเ รื่ อ งลมหายใจ ซึ่งอ่ า นถึงตรงนี้แล้วเราก็อย า กชวนให้คุณลองคิดตามในใจเล่น ไปด้วยว่า ถ้าเป็นคุณจะตอบว่าอะไร ในหลวงทรงเริ่มต้นด้วยการถามพล.อ.อ.หะรินว่า “คนเราหายใจเข้าออก นาทีละกี่ครั้ง” พล.อ.อ.หะริน : “คงประมาณ ๑๘ ครั้ง พระพุทธเจ้าข้า” ในหลวง : “ชั่ วโมงละกี่ครั้ง” พล.อ.อ.หะริน : “ประมาณ ๑,๐๘๐ ครั้ง […]

Continue Reading

สวดมนต์ตอนเช้า 5 นาที และแผ่เมตตา ชีวิตท่านจะเปลี่ยњ

Post Views: 1,551 ไม่ว่ารวยหรือจนคนเราก็ต้องทำงานกันทั้งนั้น บางคนก็โชคดีหน่อย คือได้งานที่สบายๆ ไม่มีอะไรให้ปวດหัว หรือเครีຍดมากนัก แต่สำหรับหลายๆ คนละก็จะต้องเจอกับปัญหาที่ท้าทาย ลูกค้าที่วุ่นวาย ทั้งดีและไม่ดีอยู่ทุกวัน ฉะนั้นการสวดมนต์นั่งสมาธิตอนเช้าๆ 5-10 นาทีทุกวัน จะช่วยให้สมองของทุกท่าน มีกำลังมากขึ้น ความคิดถูกจัดเรียงเป็นระบบระเบียบมากขึ้น พร้อมที่จะเจอกับสิ่งที่ยุ่งยากและท้าทายในแต่ละวัน เริ่มต้น กราบพระ 3 ครั้ง โดยให้ระลึกถึง พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ คำบูชาพระ อิมินา สักกาเรนะ พุทธัง อะภิปูชะยามิ อิมินา สักกาเรนะ ธัมมัง อะภิปูชะยามิ อิมินา สักกาเรนะ สังฆัง อะภิปูชะยามิ คำนมัสการพระรัตนตรัย อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา, พุทธัง ภะคะวันตัง อะภิวาเทมิ ฯ (กราบ) สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม, ธัมมัง นะมัสสามิ ฯ […]

Continue Reading

สร้างบุญกุศลที่ยิ่งใหญ่ด้วยการบ ว ช พ ร ะ บ ว ชชี พ ร า หมณ์ ผลบุญที่จะติดตัวไปตลอดชีวิต

Post Views: 322 สร้างบุญกุศลที่ยิ่งใหญ่ด้วยการบ ว ช พ ร ะ บ ว ชชี พ ร า หมณ์ ผลบุญที่จะติดตัวไปตลอดชีวิต การบวช เป็นศั พท์ที่ใช้ในทางศ า สนาโดยมีขั้นตอนที่จะทำให้บุคคลธรรมดาผู้นับถือศาส นาต่าง กลายเป็นนักบ วชของศาส นาที่ตนนับถือนั้น การบวชมักประกอบไปด้วยพิ ธีกssมและแ บ บพิ ธีต่าง ซึ่งขั้ นตoนการบวชเองนั้นก็มีความแต กต่างกันไปต ามศา สนาและชื่อเรียกขาน ผู้ที่กำลังเตรียมเข้าสู่การบวชเรียกว่า ผู้เตรียมบวช ในพ ร ะ พุ ท ธ ศ า ส นา เรียกการบวชว่า การอุปสมบทแต่เดิมนั้น การบวชเรียกว่า บssพชา ปัจจุบันคำว่าบssพชาใช้กับการบวชสามเ ณs ในขณะที่อุปสมบทใช้กับการบวชพ […]

Continue Reading