จงพอใจกับ ชี วิ ต ของตัวเอง เพราะบางคนก็ อ ย า ก มีชีวิต แ บ บ คุณ

จงพอใจในสิ่งที่ตนมี เพราะก็มีอีกหลายคน

ที่ อ ย า ก มีชีวิต แ บ บ คุ ณ ในบางคนไม่รู้ด้วยซ้ำ

ว่าพรุ่งนี้จะเอาเงินที่ไหน ให้ลูกไป โ ร ง เรียน

บางคนไม่เคยรู้เลยว่ารส ช า ติ การนอนหลับ

บนเตียงนุ่ม ในห้อง แ อ ร์ มันเป็นยังไง

บางคนนั้นลูก ร้ อง อ ย า ก กินไ ก่เค เอฟ ซี

ส่วนบางคนไม่ต้องทำอะไรเลย

ก็มีหน้าทีในการ เ รี ย น อ ย่ า ง เดียว

พ่อแม่ส่งเงินให้ใช้ กลับ โ พ ส ต์ ลงเ ฟ ส บุ๊ ค

ว่า เ รี ย น เ ห นื่ อ ย จัง

บางคนพ่อแม่นั้นท่านปูทางประเคนให้ ทุ ก อ ย่ า ง

กลับบ่นว่า ชีวิตทำไมมัน ย า ก เย็นขนาดนี้

บางคนนั่งทำงานในห้อง แ อ ร์ เ ย็ น แท้

แต่บ่น ทุ ก ครั้งที่เจอว่างานหนัก ฉิ  บ ห า ย

เ ด็ ก บางคนสมัยนี้ แ ค่ แ บ ต โ ท ร ศั พท์จะหมด

ก็เหมือนจะข า ด ใ จ ต า  ยไม่มีอิ น เ ท อ ร์เ น็ ต

ชีวิตเหมือน ต า  ย ไปแล้วครึ่งนึง

ลองหันไปรอบตัวคุณดูครับ ว่ามีคนที่เขา

ลำ บ า ก กว่าเรา มีคนที่เขา ทุ ก ข์ กว่าเราเยอะ

มีคนที่เขาต้นทุนต่ำจนติ ดลบกว่าเราอีกมากมาย

ขับรถ เ ก๋ ง ไปมหาลัย นอนห้อง แ อ ร์ เ รี ย น ห้อง แ อ ร์

แล้ว โ พ ส ต์ ลง เ ฟ ส บุ๊ ค ว่าเรียนเหนื่อย

มัน ฟ้ อ ง ว่าคุณ ก ร ะ จ อก ขนาดไหน

ทำงานในห้อง แ อ ร์ แล้วบ่นว่าชีวิต แ ส น แ ย่

มันคือการดู ถู ก ตัวเอง อ ย่ า ง รุ น แ ร ง

เรา บ่ น ว่าชีวิตเราไม่ดีแล้วคนเหล่านี้

จะมีอะไรให้ บ่ น จงจำไว้ว่าในขณะที่คุณ

ไม่พอใจชีวิตตัวเองมีคนอีกไม่น้อยอ ย า ก

มีชีวิต แ บ บ คุ ณ สุขได้ ถ้ารู้ว่าอันไหน

ควรถืออันไหนควรวาง อันไหนควรคิด

อันไหนไม่ควรที่จะคิด

ขอขอบคุณ เ รื่ อ ง ราวดีจาก มิตรสหาย และ rowwadee

Facebook Comments