อานิสงส์แห่งการชักชวนผู้อื่นถวายทาน

ธรรมะ

อานิสงส์แห่งการชักชวนผู้อื่นถวายทาน

ดูก่อนอุบาสกอุบาสิกาทั้งหลาย  บุคคลใดถวายทานด้วยตัวเองแต่ไม่ชักชวนผู้อื่นให้ถวายทานด้วยบุคคลนั้นเมื่อต า ยไปแล้วไม่ว่าจะเกิດในที่ใด ย่อมได้ซึ่งโภคสมบัติ (ความร่ำຣวຢ ) แต่จักไม่มีบริวารสมบัติ (มิตรสหาย )

บุคคลใดชักชวนผู้อื่นให้ถวายทานแต่ตนเองกลับไม่ถวาย บุคคลนั้นเมื่อต า ยไปแล้วไม่ว่าจะเกิດในที่ใด ย่อมได้ซึ่งบริวารสมบัติ (มากด้วยมิตร สหายบริวาร ) แต่จักไม่ได้ซึ่งโภคสมบัติ (มีความย ากจน )

บุคคลใดตนเองก็ไม่ถวายทานด้วยแม้ผู้อื่นก็ไม่ชักชวนด้วย บุคคลนั้นเมื่อต า ยไปเกิດในที่ใด ย่อมไม่ได้แม้สักว่าข้าวปลายเกรียน (ข้าวสารหัก ) พออิ่มท้อง เขาย่อมเป็นคนอนาถา หาที่พึ่งไม่ได้

บุคคลใดถวายทานด้วยตัวเองด้วยชักชวนผู้อื่นด้วย บุคคลนั้นเมื่อต า ยไปเกิດในที่ใด
ย่อมได้ทั้งโภคทรัพย์ (ความร่ำຣวຢ ) ทั้งบริวารสมบัติ (มิตรสหาย บริวาร )สิ้นร้อยชาติบ้างพันชาติบ้างแสนชาติบ้าง

โอวาทธรรมของพระสารีบุตร

สาธุ สาธุ สาธุค่ะ

Facebook Comments