6 ราศีดวงเศรษฐีหล่นทับ จะรวยแบบไม่ทันตั้งตัว

ตัวราศีกันย์ มีโชคจากตัวเลข

เมื่อประ มาณ 4-5 ปีที่แล้ว คุณต้องเจอกับเรื่อ งไม่ดี ต่างเ ป็นจำ น วนมาก กร ร มเจอแ ต่ค วามย ากลำบาก นำ ซ้ำยังโดนโก ง หลั งจากที่ชีวิ ตเจ อมร สุมชีวิตผ่านพ้นมาได้ จาก นี้ไป อีก 10 ปี นับ ตั้งแ ต่เดื อนพฤศ จิกายน ก รรมจะเ ริ่ มหมดไปอะไร อย่า งเริ่มมีความ หวังอีก ครั้ง การง า นการเ งิน คล่อง ขึ้น ได้ ควา มอนุเค ราะห์จา กผู้ให ญ่ จะได้รั บความโ ชคดีจา ก ตัวเล ข จะไ ด้จั บเงิน ล้านช่ว งท้ายปี 62 และในปี 63

ราศีเมษ การเงินไหล มาเทมา

ช่ว งที่ ผ่านมา คุณได้เจอกั บ ดาวมฤ ตยูโค จ รทับ๑วง ของ คุณถึง 3 ปี ใน ช่ว ง 3 ปีนั้นมีทั้งเรื่ องดีแ ละเ รื่องไ ม่ดีปะปน กันอยู่ ดว งคุณขึ้ นอยู่กับ๑ วงเมื องก รุงรั ตนโ กสิน ทร์ หา กประเ ทศไ ทยเป็น อย่า งไ รก็จะส่ งผลกระ ทบให้ชา วຣาศีเม ษนั้นเ กิดเหตุ การณ์คล้า ยกันไป ด้ วย จัง หวะ ที่ 2 ข องดว ง

เรื่อ งการเงิ น ใ นช่ว ง ต้นเ ดือน พฤศจิกายนนี้ สภา พ การเงินจะ มีสภาพคล่อ งถ้า ขยันก็ จะไม่เป็นไม่มีปัญ หากา รเงินไห ล มาเท มา คน รักจะ นำพาโชค ลาภเข้ามาในชี วิต มีเกณ ฑ์ที่ จะได้ บ้าน หลังใ หญ่ ร อคุณอยู่ใน ปีหน้าแน่น อน จะไ ด้ท รัพย์ก้อนโตมาจา กสิ่ งศักสิ ทธิ์ที่ คุณยึ ดมั่นถือมั่ น

ราศีพิจิก พ้นเคราะห์โชคลาภนำพา

ใน ช่วงเว ลาสองสา มเ ดือ นที่ผ่านมา เป็นช่ วงข่ม ขืนของ ชีวิตมีความท้ อแท้ ฐานเ งินย่อมແย่ แ ต่ไม่ต้อ งห่วงค่ะหลั งจาก ผ่า นช่วงเดือนตุลาค มเ ป็นต้นไปแล้ว จากนี้ไป ดาวเ ส า ร์โ คจร พื้นด วงชะตา จะมา ห นักอีก ทีในช่วงร อบ 30-40 ปี สำหรั บการเงิ นใ นช่วงเ ดือนพฤศ จิกาย นเป็ นต้นไ ป เ ป็ น จัง หวะแรก ที่คุ ณจะ มีความโ ชคดี เป็นราศีแห่ งปีเล ยก็ว่าได้ และจังหวัดที่ 2 จะเ กิดขึ้นเมื่อ อายุประมาณ 45-60 ปีจะพ้ นเคราะ ห์ โชคลาภ นำมา

ราศีกรกฎ บุญเก่าหล่นทับ

ช่วงเดือนก่อนที่ผ่า นมานั้ น การงา นของ คุณดู ติดขัดบ้า ง เพื่อ นร่วมง า นไม่ค่อ ยให้ค วาม สำคัญ สักเท่าไหร่ เป็ นเพราะบุญเ ก่าที่ คุณทำไว้ ไ ม่ค่ อยห นุน นำ แ ต่ในช่วงเ ดือนพฤ ศจิกา ย นนี้วา สนาจะเริ่ มนำพา คนรักจะให้โชค การเงินจะ ดีขึ้ นเรื่อยแ บบไม่ทันไ ด้คิด บุญเ ก่าจะห ล่นทับ ทำให้เงินท อ งไ ม่ขา ดมือ มีเงินเ หลื อใช้ย าวยันสิ้นปี

ราศีธนู ดวงขาขึ้น

ในช่วงเว ลา 2 ปี ครึ่ งที่ ผ่าน มานั้ น เป็นจั ง หวะที่ ดาวเค ราะห์ เผ ชิญกับ ราศีธนูพ อดิ บพ อดี ทำใ ห้มีเกณ ฑ์ในเ รื่ องขอ งคู่ครอ ง มีเ ก ณฑ์ เลิก ลากั นไปใ นที่ สุด หลัง จากผ่า นช่ว งเวลา นั้ นมาได้ ใน ช่ วงต้นเ ดื อนพฤศจิกาย นนี้

Loading...

ชีวิตจะเริ่มเปลี่ยน ยังคงมีรายจ่ายที่ มาก อยู่ แต่ไม่ ต้องห่ วงว่าจะมี อะไรใส่เ ยอะ รายรับก็เย อะเ ช่นกัน ในช่วงเ ดื อน ธันวา คมนี้ ชีวิต จะเ ริ่ มเปลี่ยนการง า นการเ งินดี ขึ้ นเรื่อย มีผลพล อ ยไ ด้จา กดว งขา ขึ้นข องชาวราศีธนู การเ สี่ ย งโ ชค จา กตัวเล ขของคุ ณในง วดถัดไปจะนำ พามาซึ่งทรัพ ย์ก้อนโต

ราศีมีน รวยแบบไม่ทันตั้งตัว

ในช่ว งที่ผ่านมานี้นั้น ชา วราศีมีนได้พ บกั บจุดตก ต่ำขอ งชีวิต มาแล้ วเ มื่ อปีที่แล้ว ทำให้ห ลายอย่า งเป็นเ หมือ นโซ่ตรว น เหมื อ นเป็นเวรกรร มต่อกัน มา ดว ง ข อง คุณในช่ วงเ ดือนพฤ ศจิกาย น ในเ รื่ อ งของ การทำ ง า นนั้นค วรจะ มีจุด ผิด พลาดเ ล็ก น้อย ทำใ ห้มีปัญหากับเ จ้านา ยบ้า ง ข อใ ห้คุณทำงา นตา มนโย บา ยตามกฎ กติกา ที่ดี แล้ว ชีวิตจะไม่มีปั ญหา อะไ ร

ส่วนในเรื่องของการเงินนั้น ในเดือนพฤศจิกายน การเงินจะเริ่มหมุน คล่อ งขึ้ นกว่าแต่ ก่อน อยู่ใ นช่ว งด ว งขึ้น ถ้าหากซื้อทรัพ ย์ สิน พวก ที่ดิน อสังหาริ ม ทรัพย์ จะ ทำให้ คุ ณเจริญงอ กงามมากขึ้ น ถ้าหา กเ สี่ ย งโช คคุณ ก็จะร ว ยแบบไม่ทันตั้ง

Loading...