คาถาบูชาพระแม่ธรณี พร้อมอธิษฐาน ส ว ด แล้วเจริญรุ่งเรือง

คาถาบูชาพระแม่ธรณี พระแม่ธรณี หรือ แม่พระธรณี หรือ พระศรีวสุนธรา

เป็นเทพีแห่งพื้นแผ่นดิน ปรากฏในตำนานทั้งศาสนาพราหมณ์, ฮินดู และพุทธศาสนา

ในคติของศาสนาฮินดูให้ความเคารพนับถือว่าแผ่นดินเป็นสิ่งค้ำจุนสรรพสิ่งทั้งปวงในโลก

เปรียบเสมือนมารดาผู้ให้กำเนิดหล่อเลี้ยงโลกและแผ่นดิน จึงได้รับยกย่องว่าเป็นเทพ

จากธรรมชาติองค์หนึ่งเป็น เ พ ศ หญิง เรียกนามว่า “ธรณิธริตริ” แปลว่า “ผู้ค้ำจุนพระธรณี”

นอกจากนี้ ในการทำพิธีต่างๆ ทางพราหมณ์ ทั้ง การขึ้นศาลเจ้าที่ ศาลพระภูมิ  ขึ้นบ้านใหม่

หรือแม้ แ ต่ การขึ้นเสาเอกหรือวางศิลาฤกษ์ ก็ต้องทำพิธีบอกกล่าวขออนุญาตจากพระแม่ธรณี

เพื่อให้เปิดทางให้เจ้าที่เจ้าทาง เทพเทวาอารักษ์ทั้งหลาย เข้ามาในพิธีได้

ไม่เช่นนั้นพิธีดังกล่าวก็ไม่อาจสำเร็จลุล่วงตามที่ปรารถนา โดยจะเห็นได้ว่า

ก่อนจะถึงเวลามงคลฤกษ์ทุกครั้ง พราหมณ์ผู้ทำพิธีจะจุดธูปแล้วเดินไปที่มุมใดมุมหนึ่ง

เพื่อสวดอ ธิษ ฐานที่พื้นดินก่อน

คาถาบูชาพระแม่ธรณี

                             ตั้ง นะโม ๓ จบ

ตัสสา เกษีสะโต ยะถาคงคา โสตัง ปะวัตตันติ มาระเสนา

ปฏิฐาตุง ปริมานานุภาเวนะ มาระเสนา ปะราชิตา นิโสนิสัง

ปาลายันติ วิทังเสนติ อะเสสะโต สาธุ สาธุ สาธุ

สังขาตัง โลตังกะวิทู ตันติพุดติง นะโมพุทธายะ นะมะ พะทะ

คำอ ธิษ ฐานพระแม่ธรณี

ผู้อ ธิษ ฐาน : พระแม่ธรณี เจ้าข้าเอ๋ย สังขาตังอยู่แล้วหรือไร

เจ้าแม่ธรณี : อยู่แล้วเจ้าค่ะ เราพระแม่ธรณี

ผู้อ ธิษ ฐาน: ลูก อ ย า ก จะอ ธิษ ฐาน คือ ข้าพเจ้า (ชื่อผู้อ ธิษ ฐาน)

ขอตั้งจิตอ ธิษ ฐาน ต่อพระแม่ธรณีเจ้าข้า

เจ้าแม่ธรณี : ว่าอย่างไรหรือ

ผู้อ ธิษ ฐาน : ข้าพเจ้าปรารถนา จะมีบ้านอยู่ให้ร่มเย็นเป็นสุข ตลอดจนจะซื้อจะขาย

เปลี่ยน ก ร ร ม สิทธิ์ที่ดิน ที่ข้าพเจ้ามี จงสมหวัง สมปรารถนา หากมีบ้านมีที่อยู่อาศัยแล้ว

จงให้แคล้วคลาด จากภัยอันตราย อุทกภัย อัคคีภัย โจรภัย ตลอดจนให้มีความสุข

ร่มเย็นเป็นสุข เกิดความรัก ความสามัคคี

เมื่ออยู่ในบ้านเลขที่ (บ้านเลขที่ของท่าน) นั้น จงมีความสุข ความเจริญ จะทำสิ่งใด

จงทำมาค้าขึ้น สมดั่งปรารถนา ขอให้บุญแห่งข้าพเจ้าที่สะสมอยูในมวยผมของพระแม่ธรณี

ที่นำพาข้ามชาติข้ามภพ จงมาเป็นกำลังบุญกุศล บุญราศี เสริมกำลังกาย กำลังสมอง กำลังปัญญา

ให้กระทำ กิ จ ก ร ร ม อันใด จากนี้เป็นต้นไป เป็นไปโดยชอบ ประกอบด้วยธรรม มิงอมือ งอเท้า

แล้วกำลังบุญที่สะสมในมวยผมพระแม่ธรณี จงเป็นบุญสำเร็จ บุญนิธิ ให้สำเร็จสมปรารถนา

ตั้ง แ ต่ บัดนี้ สืบไปเบื้องหน้า เทอญ สาธุ สาธุ สาธุ

ขอขอบคุณรูปบทสวด : Mthai

เรียบเรียงโดย : จิปาถะ

Facebook Comments