ชี้เป้า ตรวจโควิด 2,700 บาท ถูกสุดในไทย ใช้เวลาเพียง 5 นาที

สถานประกอบการ หน่วยงาน และโรงพยาบาล ที่สามารถ “ตรวจโควิด” ได้ ณ ปัจจุบัน มี อยู่ 35 แห่ง โดยผู้ที่ต้องการที่จะเข้ารับการตรวจนั้น จะมีอยู่ทั้งหมด 2 เกณฑ์ คือ เกณฑ์ผู้ที่มีความเสี่ยง เมื่อตรวจพบยืนยันว่าติดเชื้อไวรัสโควิด-19 นี้จะไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย และสำหรับเกณฑ์ที่ผู้ไม่มีความเสี่ยง ที่มีความประสงค์จะเข้ารับการตรวจร่างกายจะมีค่าใช้จ่าย เริ่มต้นที่ 2,500 บาท

เกณฑ์ผู้ที่มีความเสี่ยง

หมายถึง ผู้ที่เข้าเกณฑ์ หรือ ผู้ที่มีความเสี่ยง โดยจะต้องมีอาการตามเงื่อนไข ดังนี้

1. มีไข้หรือวัดอุณหภูมิร่างกายได้ตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป ร่วมกับมีอาการทางระบบทางเดินหายใจ เช่น ไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ หายใจเร็ว หรือหายใจเหนื่อย หรือหายใจลำบาก

2. มีประวัติเดินทางไปหรือกลับจากประเทศกลุ่มเสี่ยง หรืออาศัยอยู่ในพื้นที่ที่มีการรายงานการระบาดของโรค ติดเชื้อเชื้อไวรัสโควิด-19

3. มีประวัติใกล้ชิดกับนักท่องเที่ยวที่มาจากพื้นที่ที่มีการรายงานการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

4. มีประวัติใกล้ชิดหรือสัมผัสกับผู้ป่วยที่ยืนยันการติดเชื้อไวรัสโควิด-19

5. เป็นบุคลากรทางการแพทย์ที่สัมผัสกับผู้ป่วยสงสัยโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19

ต้องมีอาการหรือเงื่อนไขเหล่านี้ครบทุกประการจึงจะสามารถเข้ารับการตรวจได้ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

เกณฑ์ที่ผู้ไม่มีความเสี่ยง “ตรวจโควิด” ได้ในราคา 2,700 บาท ล่าสุด เมื่อ 18 มีนาคม 2563 และ 19 มีนาคม 2563 Facebook สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กรมควบคุมโรค หรือ สปคม. ประกาศผ่านหน้าเฟสบุ๊กว่า

“สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กรมควบคุมโรค มีบทบาทหน้าที่ทางด้านวิชาการในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคในพื้นที่เขตเมืองทั่วประเทศ ไม่ใช่หน่วยบริการรักษาทั่วไป
แต่กรณี เกิดการระบาด ของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา2019 หรือ โควิด19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) จึงมีการยกระดับทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ เพื่อให้ได้รับการรับรองมาตรฐานทางห้องปฏิบัติการ ในการตรวจ COVID-19 เพื่อเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการคัดกรองเฝ้าระวังผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงสูง ที่มีอาการเข้าเกณฑ์ฯ ตามแนวทางของกรมควบคุมโรค”

โดยให้บุคคลทั่วไปที่มีความประสงค์ที่จะเข้ารับการ ตรวจโควิด สามารถเข้ารับการตรวจได้ โดยมีค่าใช้จ่าย 2,700 บาท และยังคงกฎเกณฑ์สำหรับผู้ที่มีความเสี่ยง 5 ข้อ ข้างต้นสามารถเข้ารับการตวจโควิดฟรี

ขั้นตอนการเข้ารับการตรวจโควิด 2,700 บาท

ปัจจุบัน ทาง สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กรมควบคุมโรค หรือ สปคม. ได้จัดระเบียบสำหรับผู้ที่ต้องการเข้ารับการตรวจโควิด นี้เพิ่มเติม เพื่อความรวดเร็วและเป็นระเบียบเรียบร้อย โดย จะเปิดรับ 2 รอบ คือ ในเวลาช่วงเช้า ไม่เกิน 09.30 น. และช่วงบ่าย ไม่เกิน 13.30 น. จำกัดจำนวนไม่เกิน 120 ราย ต่อ วัน แบ่งออกเป็น ช่วงเช้า 60 ราย ช่วงบ่าย 60 ราย ในรูปแบบของการจองคิวล่วงหน้าและขอเข้ารับการตรวจทันที โดยมีขั้นตอน ดังนี้

Loading...

โทรจองคิวล่วงหน้า

เปิดรับบัตรคิว 2 รอบ คือ ในเวลาช่วงเช้า (40 ราย) ไม่เกินเวลา 09.30 น. และช่วงบ่าย (40 ราย) ไม่เกินเวลา 13.30 น. โดยมีขั้นตอน ดังนี้

1. โทรจองคิวนัดตรวจล่วงหน้า ทางหมายเลขโทรศัพท์ 02-521 1668 และ 061-642 4406 (ในวันและเวลาราชการ)

2. หลังจากเจ้าหน้าที่ยืนยันวันที่สามารถเข้าตรวจได้ ให้เตรียมบัตรประชาชน , โทรศัพท์หรืออีเมล์ในการแจ้งผล ไว้ก่อน

3. วันนัด แนะนำไปให้ตรงเวลา รับบัตรคิว จัดทำประวัติคนไข้ และช่องทางการรับผล หากต้องการใบรับรองแพทย์สามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ได้ในขั้นตอนการซักประวัติ

4. ขั้นตอนการตรวจ จะมีการตรวจคัดกรอง 2 ประเภท คือ ตรวจเนื้อเยื่อโพรงจมูก และ ตรวจเนื้อเยื่อในช่องคอ

5. ชำระเงินและรอรับผลจากเจ้าหน้าที่ตามช่องทางที่แจ้ง (โทรศัพท์ หรือ อีเมล์) ไว้ ภายใน 72 ชั่วโมง

* กรณีต้องการใบรับรองแพทย์ สามารถแจ้งกับเจ้าหน้าที่ที่ซักประวัติได้ทันที

** สามารถขอรับใบรับรองแพทย์ได้ เมื่อผลตรวจออกแล้วเท่านั้น โดยผู้รับการตรวจจะต้องมารับด้วยตนเองที่ สถาบันฯ

*** หากมีข้อสงสัย หรือต้องการใบรับรองแพทย์ โปรดติดต่อ 02-521 1668 และ 061-642 4406 (ในวันและเวลาราชการ)

ขอบคุณ ข้อมูลเพิ่มเติม จาก ทนพ. ประยุทธ แก้วมะลิง ข้าราชการบำนาญ นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการพิเศษ

หลังการตรวจโควิด ทาง สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กรมควบคุมโรค หรือ สปคม. จะโทรแจ้งผลโดยตรงกับผู้ที่เข้ารับการตรวจ ภายใน 72 ชั่วโมง หากผลเป็นลบก็สามารถใช้ชีวิตประจำวันได้ตามปกติ แต่หากผลเป็นบวก หมายถึง ติดเชื้อไว้รัสโคโรนา (COVID-19) ทางสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมืองฯจะแจ้งขั้นตอนเพิ่มเติมและจะสอบถามเกี่ยวกับการคืนเงิน 2,700 บาท ที่เป็นค่าตรวจอีกครั้ง

อย่างไรก็ตาม การเข้ารับการตรวจควรโทรศัพท์จองคิวก่อนล่วงหน้า เพื่อลดความแออัดและเสี่ยงต่อการติดโรค เพิ่มเติม ผู้ที่สนใจ สามารถโทรศัพท์จองคิวได้ที่
เบอร์ 02-521 1668 และ 061-642 4406

ขอบคุณข้อมูลต้นฉบับ

#TravelNews : ชี้เป้า ตรวจโควิด 2,700 บาท ถูกสุดในประเทศไทย ใช้เวลาเพียง 5 นาที *…

โพสต์โดย TravelNews เมื่อ วันศุกร์ที่ 20 มีนาคม 2020