ตัวแปรความรักที่ยั่งยืน คือการให้และการเคารพซึ่งกันและกัน