เริ่มก่อนไม่เสียหาย วิธี “ง้อพ่อแม่” เมื่อคุณเป็นคนผิด