ความเชื่อ-ดวง

บทความ

ศรัทธา และ ความเชื่อ

คำว่า ศรัทธา แปลตรงตัวว่า ความเชื่อ ได้แก่สภาพจิตท